سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

میخواهم گوش باد را بگیرم

که اینقدردر موهایت نپیچد

وبازندگی ام بازی نکند

Picture of children playing in Auckland with Rangitoto Island in distance

نوشته شده در دوشنبه 17 فروردین 1394 ساعت 01:08 ق.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak