سنگ صبور جنوب

چه عجب یاد آشنا کردی ** ره بسوی د یار ما کردی ** آمدی پر فسون وافسونگر **آه با قلب ما چه ها كردی

Photo: A portrait of a Venezuelan girl

جز روزگار من

همه چیز را سفید کرده برف.


نوشته شده در یکشنبه 22 آبان 1390 ساعت 12:14 ق.ظ توسط مدیر:1390 نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak